Rapport om universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker

Lagt ut 8. juni 2018


Hva kan universell utforming innebære for elever med kognitive og sensoriske vansker? Dette er det for lite kunnskap om. Allerede ved valg av planløsning legges premissene for hvor godt skolen vil fungere. Elever som har nedsatt toleranse for sensoriske inntrykk som lyd, lys og synsinntrykk, blir ikke godt nok ivaretatt i nye skoleprosjekter.

I denne rapporten er oppmerksomheten rettet mot elever med ADHD, autismespekterdiagnoser og/eller Tourettes syndrom ettersom mange av disse elevene kan ha kognitive og sensoriske vansker. Det er imidlertid flere elever som kan ha tilsvarende utfordringer. Til sammen gjelder dette en forholdsvis stor gruppe elever, og temaet er derfor relevant for alle skoler.

Rapporten må sees på som en start i arbeidet med å samle informasjon og øke kompetansen om hvordan fysisk utforming av skoler kan bidra til deltakelse og tilgjengelighet for elever med kognitive og sensoriske vansker.

Bilde av forside på rapport

 

 Rapporten kan lastes ned her: Universell_utforming_skoler_kognitive_sensoriske_vansker_01.06.2018_rev