Universell Utforming AS har fått prosjektmidler fra Vegvesenet til metode for revisjon og inspeksjon av universell utforming

Nyhetssak


Universell Utforming AS har, sammen med Vista Utredning AS, etter en anbudsrunde, fått midler til å gjennomføre et prosjekt for utvikling av metodikk for å revidere planer og inspisere ferdige anlegg med hensyn til universell utforming.

Oppdraget går ut på å utarbeide forslag til rutiner for revisjon og inspeksjon av universell utforming, med utgangspunkt i Regjeringens handlingsplan 2015-2019. Tiltaket skal ses i sammenheng med etablerte rutiner for revisjon og inspeksjon i Statens vegvesen, og med pågående omlegging fra sykkelruteinspeksjoner til helhetlig kartlegging av forhold for ulike trafikantgrupper.

Det skal beskrives en metodikk og faglig grunnlag for et rammeverk for revisjon og inspeksjon for universell utforming. Det omfatter:

  • et rammeverk for rutiner for å velge ut hvilke prosjekt som skal revideres, inspiseres og evalueres,
  • nødvendig dokumentasjon og oppfølging;
  • revidere planer;
  • inspisere anlegg;
  • gjennomføre evaluering av prosess og andre tema for store prosjekter.

For å inngå som grunnlag for arbeidet med mer helhetlig kartlegging av forhold for ulike trafikantgrupper, skal rapporten ferdigstilles senest innen utgangen av august 2018.