Universell Utforming fikk støtte til tre prosjekter fra Bufdir!

Nyhetssak


Universell Utforming AS søkte på prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ved Deltasenteret om prosjektmidler tidlig i 2018 og fikk støtte til tre prosjekter som tar opp viktige sider ved universell utforming.

Det ene prosjektet har tittel «»Hvordan forbedre lyd- og hørselsmiljø i eksisterende undervisningsbygg?» og går ut på å utvikle og gjennomføre tre fagseminar som omhandler lyd og hørselsmiljø i undervisningsbygg. Innenfor prosjektet skal det også utvikles en veileder som beskriver hvordan en kan komme i gang med tiltak for utbedringer i eksisterende bygg og hvordan det kan løses. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med Brekke & Strand Akustikk AS (B&A), NTNU – Studieprogram for audiologi (NTNU) og Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Tiltaket vil være et viktig bidrag til økt kunnskap og forståelse for at universell utforming også handler om lyd- og akustikkforhold og at gode løsninger innenfor dette vil ha stor betydning for svært mange.

Det andre prosjektet, «Hvordan sikre universell utforming av uteområder? Tydeliggjøring av minstekrav og anbefalinger utover dette.». Prosjektet har som målsetting å heve kompetansen om hva universell utforming av uteareal innebærer ved å utarbeide en veileder og avholde kurs. En kortfattet veileder med en oversiktlig struktur som er enkel å bruke, kan bli et nyttig hjelpemiddel for alle som på en eller annen måte er i befatning med utforming av uterom. Det skal utarbeides en nettbasert veileder som fokuserer på hvilke lovverk som gjelder for ulike typer uteområder og gir eksempler på minimumskrav og anbefalinger utover minimumskravene. Det skal også holdes kurs og forelesninger over temaet.

Det tredje prosjektet, «Veiledning for universell utforming i fergetransport» tar opp at maritim transport gir spesielle utfordringer for personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og andre. I mange deler av landet er ferger en viktig del av reisekjeden for innbyggerne, enten strekningene utgjør hoveddelen av reisen eller er en del av ruten kombinert med for eksempel bussreise. Målsettingen med tiltaket er å utvikle en nasjonal elektronisk veiledning som et verktøy for bestillere og leverandører på området fergetransport. Dette vil igjen bidra til bedre kunnskap hos de som er ansvarlige for denne typen persontransport. I tillegg vil prosjektet samle kunnskaper om dagens situasjon når det gjelder fergetransport for ulike grupper av passasjerer med nedsatt funksjonsevne og eksempler på god praksis i fergeselskapene.