Veileder for universell utforming i maritim passasjertransport er lansert


Den 6. desember 2018 lanserte Universell Utforming AS en veileder som skal bistå myndigheter, innkjøpere, leverandører, rederier, interesseorganisasjoner og andre med konkrete råd om hva som trenges for å sikre likeverdig tilgang for alle til maritim passasjertransport. Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, BufDir. Veilederen er tilgjengelig elektronisk på https://maritim.universellutforming.org/.

Om veilederen

Veilederen tar utgangspunkt i hvilke utfordringer passasjerer med ulike funksjonsnedsettelser har i de ulike deler av reisekjeden – fra å få informasjon om reiseruter, bestille billetter osv. på internett eller mobilapplikasjoner, til å ankomme terminaler og kaianlegg, ved ombordstigning i fartøy samt å orientere seg og komme seg rundt på selve fartøyet.  Noen møter spesielle barrierer knyttet til sine funksjonsnedsettelser, som veifinning og tilgjengelig informasjon for blinde og svaksynte, om bord- og ilandstigning og parkering for bevegelseshemmede, kommunikasjon og ubehag ved mange inntrykk for personer med kognitive funksjonsnedsettelser osv. Resultatet av disse og andre utfordringer er at mange kvier seg for å reise alene, eller unngår å bruke maritim transport.

Fra lanseringsseminaret for veilederen 6. desember 2018

Fra lanseringsseminaret 6. desember 2018.

Deretter tar veilederen opp lovfestede krav til universell utforming av de enkelte elementene i en reisekjede og gir forklaringer og råd til hvordan man oppfyller disse kravene. Først tar veilederen ulike elementer i universell utforming av infrastruktur, som kaianlegg, bygninger og terminaler osv. Deretter krav til selve fartøyene, herunder kommunikasjon, fellesarealer, lugarer, biloppstilling og evakuering. Veilederen tar deretter opp hva som skal til for å oppfylle universell utforming av informasjon, skilting, informasjonsteknologi – som nettsider og mobilapplikasjoner, og automater. Videre er fokus på utforming av tjenester slik at alle passasjerer har likeverdig tilgang; hvordan man sørger for god opplæring av personell, sikrer brukermedvirkning osv. Det gis også råd om hvordan man best utfører en anskaffelsesprosess slik at produkter og tjenester man mottar oppfyller krav om universell utforming. Til slutt inneholder veilederen en oversikt over norske og internasjonale lover og forskrifter, EU-forordninger og direktiver som er relevant for universell utforming av maritim passasjertransport.

Innlegg på lanseringsseminaret

På lanseringsseminaret ble det gitt en serie innlegg som dekket temaet universell utforming, brukeropplevelser og hvilke tiltak som må gjøres ut fra ulike perspektiver; innkjøpere, myndigheter og ikke minst passasjerene. Et innledende innlegg ved konsulentfirmaet 4-All viste historien om fergetransport etter krigen, fra utilgjengelige og gammeldagse løsninger til dagens avanserte konstruksjoner som går langt i å sikre universell utforming ombord.  Innkjøpsorganisasjonen Kolumbus viste bredden i de løsninger de bruker når det gjelder fartøyer, og også billettautomater, sammenhengen med busstilbudet de gir og andre viktige erfaringer.

Sjøfartsdirektoratet erklærte seg meget fornøyd med initiativet til å lage en veileder, og har støttet arbeidet hele veien, og mente at den som et dynamisk dokument som vil bli oppdatert jevnlig er et godt utgangspunkt for videre utvikling.  De legger vekt på at det er passasjerenes behov som må være i fokus i større grad enn det formelle regelverket som fokuserer mest på skipstyper – samt å presentere konkrete løsninger for best mulig resultat. Direktoratet vil bruke veilederen i møter og undervisning og gi både virksomheter og mannskap en bedre forståelse i passasjerenes behov, og anså den som så relevant også utenfor Norges grenser at et neste skritt kan være å oversette den til engelsk.

Interesseorganisasjonene SAFO ved Norges Handikapforbund og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, FFO, ga et godt bilde av status når det gjelder grad av tilgjengelighet i maritim transport, og hvilke praktiske utfordringer passasjerer med nedsatt funksjonsevne møter i reisekjeden.

Til slutt gjennomgikk Universell Utforming AS veilederen i større detalj.